Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mława. W swojej aktualnej formie funkcjonuje od roku 2005. 

Samorząd gospodarczy rzemiosła mławskiego inicjuje i propaguje działania organizacyjno-samorządowe na rzecz integracji środowiska rzemieślniczego: członków Cechu, pracowników zakładów rzemieślniczych i lokalnej przedsiębiorczości.

I. W ramach przynależności organizacyjnej:
 1. Cech reprezentuje rzemiosło wobec władz administracyjno-samorządowych,
 2.  Prowadzi działalność określoną statutem i uchwałami walnego zgromadzenia,
 3.  Informuje i doradza w zakresie przepisów prawa rzemieślniczego, prawa pracy, przepisów finansowo-księgowych, ubezpieczeniowych,
 4.  Nadzoruje działalność szkoleniową uczniów rzemiosła /zgodnie z ustawą o rzemiośle/, współpracuje ze szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkolno-zawodowymi, prowadzi nabór uczniów rzemiosła,
 5. Inicjuje samokształcenie mistrzów rzemiosła i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników zakładów rzemieślniczych,
 6. Doradza w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy /prowadzi szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników,
 7. Udostępnia członkom Cechu wgląd do obowiązujących przepisów prawa pracy podatkowych, zus-ich itp. / na miarę swoich technicznych możliwości/,
 8. Inicjuje współdziałanie rzemiosła z OHP w zakresie refundacji płac uczniów rzemiosła,
 9. Doradza w sprawach spornych rzemiosła z organami administracji samorządowej i pozostałych – w zakresie spraw dotyczących rzemiosła.

 

II. W ramach działalności pozastatutowej – działalności gospodarczej – na zlecenie przedsiębiorców: 
 1. świadczy usługi rachunkowe w ramach CECHOWEGO BIURA RACHUNKOWEGO,
 2. świadczy usługi biurowe – m.in. spisywanie umów o naukę rzemiosła wraz z udzieleniem instruktażu prawno-organizacyjnego i wyposażania zakładu szkolącego w dokumentację pedagogiczno-szkoleniową,
 3. sporządzanie dokumentacji powypadkowej pracowników zakładów rzemieślniczych,
 4. doradztwo z prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i spraw podatkowych / przez doradzę podatkowego/,
 5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej rzemiosła.

MISJA I ZADANIA CECHU

CECH

 • jest organizacją lokalnego rzemiosła i przedsiębiorczości,

 • aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych,

 • nawiązuje do tradycji rzemiosła  mazowszai swojego dotychczasowego dorobku,

 • inspiruje do wdrażania postępu technicznego ,

 • troszczy się o kadry w usługach i produkcji,

 • szkoli uczniów, nauczycieli zawodu i pozostałych przedsiębiorców,

 • integruje lokalną przedsiębiorczość,

 • opowiada się za unowocześnieniem firm rzemieślniczych przy wsparciu środków unijnych.

PRZESŁANIE 

Zapraszamy rzemieślników, przedsiębiorców, usługodawców, małe i średnie przedsiębiorstwa, wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie są im obce problemy nurtujące rzemiosło 
i przedsiębiorczość do dołączenia do Cechu – razem łatwiej te problemy rozwiążemy.

ZADANIA CECHU

Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła , zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców, z uwzględnieniem zasady dobrowolności, jak i obligatoryjności zrzeszania się osób będących pracodawcami wykonującymi działalność wytwórczą, budowlaną produkcyjną lub usługową prowadzoną na podstawie ustaw (o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o rzemiośle) oraz przyjętego statutu.

Organizacja cechowa jest związkiem zawodowym rzemieślników i posiada osobowość prawną.

Cech jest organizacją zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców wg. kryterium terytorialnego tj.w szczególności z obszaru powiatu mławskiegooraz miast i gmin sąsiednich powiatów.

Zadaniem cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych wśród członków, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i
gospodarczych, zawodowych i sądów.

 

Cech swoje zadania realizuje poprzez:

1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślników i przedsiębiorców,

2. zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego oraz jego struktur organizacyjnych,

3. prowadzenie wśród członków działalności społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji gospodarczych i społecznych,

5. promocja działalności gospodarczej rzemiosła,

6. udzielanie pomocy prawnej i doradczej,

7. udzielanie zainteresowanym osobom informacji o usługach świadczonych przez członków cechu,

8. rozpatrywanie skarg na działalność rzemieślniczą, jak i działalność w zakresie szkolenia uczniów w rzemiośle,

9. organizowanie różnych form dokształcania zawodowego członków cechu i zatrudnionych pracowników, organizowanie kursów pedagogicznych, kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. współpraca z władzami oświatowymi i dyrekcjami szkół zawodowych w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła, sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,

11. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie pracy,

12. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej dla członków cechu i ich rodzin,

13. delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli cechu przewidują przepisy szczególnie, a także delegowanie członków cechu do pracy w organizacjach społeczno-gospodarczych i organizacjach samorządu gospodarczego, w których przedstawiciel cechu winien uczestniczyć,

14. dokonywanie fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu, jak i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

15. realizacja celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb, przepisów prawa i wystąpień organów do tego powołanych i upoważnionych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CECHU

1. działalność informacyjno-statutowa i doradcza,

2. prowadzenie doradztwa gospodarczego i podatkowego,

3. wydawanie własnych komunikatorów (Komunikatów Cechowych, Informatorów),

4. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej firm i przedsiębiorstw w ramach własnego Biura Rachunkowego,

5. doradztwo specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

6. sporządzanie deklaracji zus i elektroniczny przekaz danych do zus,

7. promocja działalności firm rzemieślniczych i przedsiębiorców (nadawanie Certyfikatów),

8. promocja działalności rzemieślniczej w prasie, radio i telewizji,

9. inicjowanie porozumień z agencjami rozwoju regionalnego,

10. sporządzanie informacji z zakresu ochrony środowiska.