Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

DO EGZAMINU CZELADNICZEGO OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;

 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

 • jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a także co najmniej roczny okresy wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOPUSZCZENUIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO SKŁADA WNIOSEK I JEST OBOWIĄZANA DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ:

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę – lub z upoważnienia izby – przez cech, a w przypadku gdy nie jest to możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;

 • jedną fotografię – format legitymacyjny;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Opłata wynosi 716,-zł.

Informacja o wymaganych dokumentach jakie należy złożyć do egzaminu czeladniczego zawarta jest na odwrocie wniosku.

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek

 

Przebieg egzaminu

 Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,

 • dokumentacja działalności gospodarczej,

 • rysunek zawodowy,

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe zasady ochrony środowiska,

 • podstawowe przepisy prawa pracy,

 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych – test. W każdym wyżej wymienionym temacie udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,

 • maszynoznawstwo,

 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań zawierający po 3 pytania z każdego tematu, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.