Aktualności

Film promocyjny

...

...

Misja i zadania

CECH
  • jest organizacją lokalnego rzemiosła i przedsiębiorczości,
  • aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych,
  • nawiązuje do tradycji rzemiosła  mazowsza i swojego dotychczasowego dorobku,
  • inspiruje do wdrażania postępu technicznego ,
  • troszczy się o kadry w usługach i produkcji,
  • szkoli uczniów, nauczycieli zawodu i pozostałych przedsiębiorców,
  • integruje lokalną przedsiębiorczość,
  • opowiada się za unowocześnieniem firm rzemieślniczych przy wsparciu środków unijnych.

Ochrona praw

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji

Zrzeszanie

Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.

Edukacja

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przyuczania do zawodu, praktyki.

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł